Категорија во која ќе бидат поставени сите курсеви односно теми според програмата за Медиумска писменост кој ќе ја работиме